Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden vanaf 16/04/2023

Artikel 1 – Identificatie van de Verkoper

De Verkoper is: ORKAM - Boomschorsweg 20, 2490 Balen met BTW/TVA BE 0461.486.408 en met bankrekeningnummer ING IBAN BE29 3632 3020 2864

De klant kan ons bereiken op het nummer 014/14.32.67, via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ of via info@orkam.be

Artikel 2 – Draagwijdte

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de internetverkoop van artikelen uit het assortiment van de Orkamshop.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door de voorwaarden vermeld op de achterzijde van de factuur. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren voor de internetverkoop de huidige Voorwaarden.

Door plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze Voorwaarden. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of in het Frans, naargelang de keuze van de klant. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden

Orkam kan te allen tijde deze Voorwaarden wijzigen.

Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 4 – Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld (en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel).

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheidsamengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is.

Orkam is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Fouten zijn altijd mogelijk en als deze ‘ overduidelijk ‘ zijn, is Orkamshop niet verplicht om het overeenkomstig goed te leveren.

Voor meer inlichtingen kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ op www.orkamshop.be, info@orkam.be of via 014/14.32.67.

Artikel 5 – Totstandkoming internetverkoop

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.orkamshop.be.

De betaling geschiedt vooraf. Bij het ontvangen van de bevestigingsmail komt de koop tot stand.

Orkam behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen: bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel bij overmacht.

Artikel 6 – Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en taksen.

Eventuele bijkomende leverings- en/of andere administratieve kosten, worden in de artikelinformatie op www.orkamshop.be vermeld.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Artikel 7 – Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via betaalkaarten.

Orkam kan in de toekomst de betalingsmogelijkheden uitbreiden, nieuwe betalingsmogelijkheden zullen worden aangeduid op Orkamshop.

Artikel 8 – Eigendomsoverdracht

De goederen blijven eigendom van Orkam tot de volledige betaling ervan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

Artikel 9 - Leveringsvoorwaarden

Orkam is wat betreft de leveringen van artikelen uitsluitend actief in België. Orkam levert enkel op Belgisch grondgebied.

De leveringskosten zijn steeds inbegrepen in onze prijzen. Er komen geen extra leveringskosten meer bovenop. De levering omvat enkel het bezorgen van het product en niet de montage ervan.

Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant op de hoogte gebracht.

De leveringsdata zijn indicatief en niet bindend. U wordt steeds gecontacteerd om een vaste leveringsdag die u uitkomt, te bepalen met ons na contact name van onze kant. Okamshop is tevens niet verantwoordelijk voor het te laat leveren, of het niet leveren op afgeproken tijdstip / dag door haar leverancier en of logistieke partner.

Ingeval de klant afwezig is op de afgesproken leveringsdatum, wordt er een nieuwe afspraak ingepland. Voor het opnieuw leveren van de artikelen kan een kost worden aangerekend. Voor meer details over die kost kan de klantendienst gecontacteerd worden onder de rubriek contact.

De leveringswijze wordt in de artikelinformatie op www.orkamshop.be en in de bevestigings e-mail aangeduid.

We nemen contact op om een dag van levering te bepalen. Gelieve persoonlijk aanwezig te zijn op dedag en plaats van levering, want u dient een document voor ontvangst af te tekenen.

Bij levering kan een identiteitsbewijs worden gevraagd en de klant tekent af voor ontvangst van de levering.

Informatie over de levering van artikelen met een groot volume

Artikelen met een groot volume zijn: artikelen die meer dan 30 kg wegen of andere artikelen met een groot volume.

Afhankelijk van het artikel kiest de klant de leveringsdatum zelf of wordt de klant gecontacteerd om een datum af te spreken.

Het leveringsadres moet toegankelijk zijn voor een grote vrachtwagen van 16 meter. ( tekening mee opladen )

Voor deze artikelen geldt een levering aan de straatzijde. Moet uw bestelling op een andere plek geplaatst worden (denk aan uw garage, carport, oprit of achteraan in de tuin)? Bespreek dit dan ter plekke met de chauffeur, want hij is degene die bepaalt of dit mogelijk is of niet. Let wel: het plaatsen van de pallet op uw privéterrein is op eigen risico.

Bij levering wordt de verpakking geïnspecteerd en kan een identiek toestel retour worden gegeven. Indien de geleverd producten tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de producten die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de producten die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden. Neem hiervoor contactop met de klantendienst met vermelding van uw bestelnummer, zodat naar een gepaste oplossing kan worden gezocht.

We leveren de tuinhuizen in een plasticfolie. We raden u aan om deze te stockeren op een droge, geventileerde en overdekte ruimte. Vermijd volle zon en regen, want deze zorgen ervoor dat het hout te veel uitzet of krimpt.

De klant staat persoonlijk in voor de voorbereidende werken (denk aan vergunningen, nutsvoorzieningen en grondwerken), plaatsing en installatie van het aangekochte product. De klant is ook als enige verantwoordelijk om hiervoor de nodige schikkingen te treffen.

Voor meer inlichtingen in verband met de levering kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via ons telefoonnummer 014/14.32.67, het contactformulier onder de rubriek‘contacteer ons’ op www.orkamshop.be of via info@orkam.be

Artikel 10 – Herroepingsrecht

Onze producten ( tuinhuizen, serres, garages, overkappingen ….) worden vervaardigd volgens specificaties van de consument. Daarom is herroepingsrecht beperkt geldig. Het herroepingsrecht geldt niet op sommige specifieke gevallen zoals bij wet voorzien in art. VI 53 WER, zoals o.m. snel bederfbare producten en producten die volgens de instructies van de klant werden gepersonaliseerd.

U kan uw aankoop tot 14 kalenderdagen na bestelling – let op: niet na levering – annuleren, zonder betaling van een boete of opgave van een motief. Indien wij u vroeger contacteren voor een datum van levering, dient te annulatie op deze datum en of moment te worden doorgegeven en vervallen de 14 kalenderdagen. Heeft u gekozen voor een impregnatie (behandeling met primer van uw tuinhuis). Dan geldt deze regel niet.

Retourneren is niet gratis. De ophaalkosten voor een retour door een externe leverancier is afhankelijk van een aantal voorwaarden, ga je hiermee akkoord dan wordt de ophaling ingepland en worden de kosten hiervan voor de ophaling in mindering gebracht van het terug te betalen aankoopbedrag.

Maak foto’s als bewijs van de onbeschadigde, ongeopende goederen en hun verpakking. Wij spelen deze door naar de leverancier en zij zullen met u contact opnemen, indien ze akkoord gaan met de retour.

Ingeval van beschadigingen en of ontbrekende planken/onderdelen staan wij steeds ter uwer beschikking via onze klantendienst via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ op www.orkamshop.be of info@orkam.be of via 014/14.32.67. Deze zullen dan in samenspraak met ons ter plaatse bij consument worden vervangen en of na geleverd.

Neem uw bestelnummer bij de hand en contacteer de klantendienst via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ op www.orkamshop.be, ons mailadres: info@orkam.be of via 014/14.32.67. Wij helpen u verder met de verdere afhandeling.

Artikel 11 – Garantie

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar tenzij anders vermeld bij product dat u aankocht.

Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat al bestaat bij de levering van de goederen.

Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de 7 dagen na vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Gedurende de voormelde periode verbindt Orkam zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen. 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is onder meer niet van toepassing op: defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd; defecten veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel, professioneel of incorrect gebruik.

De garantie vervalt wanneer er zonder overleg eigenhandig wijzigen aan het product wordenaangebracht.

De factuur geldt als garantiedocument. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de originele factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

De garantie vangt aan op de datum levering.

Indien een commerciële garantie van toepassing is, zijn de details hierover terug te vinden in deartikelinformatie op www.orkamshop.be.

Deze commerciële garantie doet geen afbreuk aan de rechten die de klant put uit de wettelijke waarborg.

Artikel 12 – Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij levering, moet onmiddellijk worden gemeld aan de dienst na verkoop, op straffe van verval van elk recht.

Ingeval van beschadigingen en of ontbrekende planken/onderdelen staan wij steeds ter uwer beschikking via onze klantendienst via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ op www.orkamshop.be of info@orkam.be of via 014/14.32.67. Deze zullen dan in samenspraak met ons ter plaatse bij consument worden vervangen en of na geleverd.

Artikel 13 – Klantendienst

De klantendienst voor internetverkoop is bereikbaar:

op het telefoonnummer 014/14.32.67 (van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur)

via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ op www.orkamshop.be

via info@orkam.be

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en beelden vertoond op de Orkamshop zijn beschermd door het auteursrecht evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de hele wereld. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van de Orkamshop is strikt verboden.

Artikel 15 – Privacy

De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Meer informatie kan de klant terugvinden onder de rubriek privacy policy op www.orkamshop.be.

Artikel 16 – Bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (e-mails en back-ups).

Artikel 17 – Speciale acties

Orkam organiseert soms speciale acties. Deze acties bestaan meestal uit een gezamenlijk aanbod van een aantal producten aan een sterke promo prijs. Deze speciale acties kunnen online besteld worden binnen het daartoe voorziene tijdsbestek of zolang de voorraad strekt. De voorraad en de periode van deze acties zijn gelimiteerd en kunnen na verstrijken van deze periode niet worden herroepen. Afhaling van de actie dient te gebeuren en is alleen verzekerd tijdens de daartoe voorziene afhaaldata. Deze data zijn steeds duidelijk aangegeven bij de aankondiging van de actie. Soms is aan de speciale actie eveneens een wedstrijd gekoppeld. Een wedstrijdreglement zal in dat geval steeds ter beschikking zijn op het moment van bestelling of op aanvraag.

Artikel 18 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

De Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.